به‌روز شده در: ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰
کد خبر: ۱۸۱۴
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۱
یادداشت/حسین پایین محلی
شاهدیم که چگونه برابری وبرادری درسطح اجتماعی وبین انسانها٬ ازآنان چون دانه های تسبیح در نخ واحدی که یک جهت وجودی رابرای تاریخ تعریف میکرد می ساخت‌.این جهت چون مسیر حرکت رودی بود که بافراز ونشیب و کندی وتندی بایک هدف وماهیت وغایت به یک مقصد مشخص پیش می رفت و حرکت پیامبر اکرم (ص)مصداق بارزی بود در تبدیل کردن ملتها به امت اسلامی وامت اسلامی نیز باید به حبل ا...متمسک بشوند تا ازآسیبهامصون بمانند‌.درجهان بینی توحیدی اسلامی ما نسبت به هیچ پدیده ای بی تفاوت نیستیم وسکوت دربرابر اتفاقات وحوادث ناموجه است.این حرکت بزرگ درعصرجدید توسط انقلاب اسلامی وباهدف احیای توحید سیاسی شکل گرفت که درصدد ایجاد تمدن اسلامی ونهایتا امت اسلامی است.انقلاب اسلامی چنانچه از عنوان ومعنای آن پیداست مبنای خود راازاسلام گرفته وماهیتش جهان شمول است ودر جغرافیای سیاسی ایران نمی گنجد بلکه طبق قانون اساسی وآنچه ازآن به عنوان مبانی انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی یاد شده به عنوان یک نظم یامدل سیاسی به ارایه خود میپردازدوبه تعبیرجاویدالاثر متوسلیان هرکجا صدای مظلومی بلند شود مابایددرآنجاحضورداشته باشیم.
لذا ما تاکنون شاهد حمایت وتقویت معنوی ومادی وسیاسی ونظامی ونهایتادیپلماتیک از جنبش های آزادیخواه واسلامی بوده ایم.حمایت از مردم غزه٬تقویت حزب ا‌..لبنان٬یمن٬سوریه٬عراق وآنچه به عنوان خط مقاومت اسلامی درمنطقه شناخته شده وجریانات آزادیخواهی که دربرابر تمامیت خواهی نظامهای توتالیتار ایستاده اند ویا به نحوی دربرابر حکومتهای استبدادی و وابسته به غرب مقاومت میکنند -چون بوستی وهرزگوین-باید مورد حمایت قراربگیرند....که فرصت نام بردن ازتمامی آنها دراین نوشتارنیست.
بیشک مفاهیم وباورهای(فروع دین) دینی چون تولی٬تبری٬امربه معروف ونهی از منکر٬جهاد با ظلم وکفر که مصداق بارز آن درسطح جهانی امپریالیزم غربی به مدیریت امریکاست که امام (ره)ازآن به عنوان شیطان بزرگ یاد کردند٬ باید در گفتارورفتار سیاست خارجی مانمود عینی وعملی داشته باشد اما آنچه درسالهای اخیر شاهدبودیم نوعی ریویزیونیسم بوده که چهره ای دیگر از دستگاه دیپلماسی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای داخل وخارج نشان داده است.این رفتارچندگانه که گاه درحد زیادی تقلیل گرایانه بوده این فرضیه را روبرویمان مطرح میکند که شاهد تقلیل انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی هستیم وباروند دیپلماسی معکوس روبروییم.به عبارتی آرمانگرایی ایرانی وایده آلیسم اسلامی به رئالیسم(ازجنس تفسیر لیبرالهای وطنی )تقلیل پیداکرده.آنچه ازآن به دیپلماسی معکوس ذکرشدیادآور سیاست خارجی دولت بازرگان است.امام (ره) فرمودند ماانقلابمان را به جهان صادرمیکنیم ویکی ازچهره های ملی مذهبی در دولت موقت انزمان گفت:مگرانقلاب نفت است که صادرکنیم!؟بانگاهی به جزوه نهضت آزادی  میبینیم که مانیفست لیبرالهای وطنی درسیاست خارجی حداقلی ٬انفعالی وتدافعی بود وازتقابل با نظام سلطه نه تنهاپرهیز داشتندبلکه غرب رابه عنوان تمدن هژمون به رسمیت می شناختند!‌
رفتارشناسی دیپلماتهای جمهوری اسلامی درباب مسائل منطقه ای وحوادث مهم درجهان به خصوص مسائلی که به جهان بینی اسلامی مربوط میشود ٬مارابا این فرضیه مواجه میکند که دیپلماسی امید دچار گسست ازمبانی نامبرده گشته که درحالتی از آنارشیسم معرفتی در سیاست خارجی قراردارد.این آنارشیسم وخلا تئوریکی رامیتوان حاصل شکستگی درمفهوم وزبان مبانی پیشین تصورکرد که میتوان ازاصطلاح (destruction)دستراکشن هیدگری(پاشیدگی) درزبان واصطلاح(deconstruction) دیکانستراکشن (شالوده شکنی)دریدایی  ویاهایپرالیتی (فراواقعیت بودریار) Hyperreality درحوزه معنایادکرد که به مرکز گریزی فوکویی نیز به معنایی قابل تعبیرهست.این وضعیت سورئالیستی که عنوان رئالیسم درسیاست خارجی رابه یدک میکشد رندانه وبادیپلماسی لبخند ازکنار وقایع مربوط به جهان اسلام میگذرد وباچراغ سبز به تمدن انگلوساکسون وپدرخوانده غرب (امریکا)که ازآن به عنوان کدخدا یادمیکنند ٬عقب نشینی از الزمامات ایدئولوژیکی در حوزه دیپلماسی را اعلام میکند.
جالب اینجاست ازسویی با عدم موضعگیری به موقع و مطابق بامبانی انقلابی درباب مسائل چون حوادث کشمیر٬نیجریه و...هستیم که امتدادآن در حوادث منا وآزادسازی جاسوس آمریکایی وآزادی نیروهای نظامی دریایی آمریکایی که منافی منافع وامنیت ملی وایدئولوژیکی وتمامیت ارزی بود٬شاه بیتی شد برای اینکه حتی این دیپلماسی ازایده آلیسم جهانی به مدل وطنی هم تقلیل پیدانکرده ٬ وازآن سوی درقبال حوادث ترکیه کاسه داغتراز آش میشویم واین خود اثبات این مدعاست که درسیاست خارجی کنونی شاهد فقدان چارچوب مشخص هستیم که این باز یادآور  همان شیر بی یال ودم درمثنوی معنوی هست که شرح آن از حوصله خواننده بیرون است وخود فرصتی دیگر می طلبد.آنچه دراین هندسه فکری حضور ووجود قطعی وعینی ونظری وعملی دارد باور به وجود کدخدا در جهان کنونی است
 که نباید ازخطوط قرمز آن رد شد!!!
این وضعیت سورئالیستی که درحقیقت نوعی
 انسداد در سیاست خارجی است-چون فاقد هرگونه مدل می باشد- درتاریخ سیاسی ایران بارها تجربه شده وامکان  بازگشت را٬باحرکت به سمت آینده
رادارد.چراکه  بانگاهی به صیرورت تاریخی اندیشه  سیاسی وکنش تاریخی  جمعی قوم ایرانی چه درساحت اسطوره سیاسی به واسطه اسطوره ای بودن قوم ایرانی-چون شاهنامه که به آن اشاره خواهدشد-وچه درساحت عینیت وعمل که قوم ایرانی همواره نهان روش بوده اند دورازتصور وتصویرنیست که باردیگر شاهد طلوع ایده آلیسم از خاکستر سورئالیسم باشیم‌چنانچه درسطور پیش به شاهنامه اشارت رفت٬به تعبیرحافظ باید جام جم را از بیگانه طلب ننمود وتمنای صدف ازگمشدگان لب دریانکنیم چراکه باتکیه برظرفیت تاریخی واسطوره ای میتوانیم به واقع اندیشی برسیم وواقعیت رابسازیم چنانکه درشاهنامه بارها رستم دربرابر عسرت حاصل از مواجه باامثال اسفندیار وسهراب  سرفراز بیرون آمد ٬چنانچه از امدادغیبی سیمرغ نیز بی بهره نبود-که دراینجا این دوجنگ مد نظرمانیست- درجنگ ایران باسپاه تورانیان رهام از اشکبوس شکست میخوردوازخاکستراین شکست رستم  ققنوس وار بدون رخش واسباب جنگی تنهابااتکا به نیروی بدنی وتوکل باتیری اشکبوس کشانی رابه خاک می اندازد واین تنها شعروشعارنیست بلکه حکمت ایرانی است به زبان هنر که ایرانیان-این تاریخی ترین قوم-تجربه های تاریخی خویش راهمواره درساحت اسطوره وهنر بازگویی کرده اند.بااین تفاسیر هم باید از اسطوره های سیاسی درس گرفت وخویشتن راباور کرد وهم درانتظار طلوع مجدد ایده آلیسم به سربرد.‌
مخاطبین محترم
۱) روش نیوز، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: