به‌روز شده در: ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰
کد خبر: ۱۸۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۲
یادداشت/حسین پایین محلی
درقرن بیستم جنبش های مردمی شروع به ایستادگی دربرابر استبدادداخلی که عمدتا مهره های نظام سرمایه داری تلقی می شدند پرداختند واین اعترضات اجتماعی پتانسیلی را درراستای ایجاد تحولات تاریخی درقالب انقلاب برای نیل به آزادی واستقلال برای ملت ها رقم زد.نئولیبرالیزم وسرمایه داری  که از این بیداری درهراس بودند از تمامی راه ها برای سرکوبی این بیداری استفاده کردند .از سرکوب مردم توسط نیروی نظامی حکومت ها تا حمایت بیرونی.یکی از راه های خفه کردن بیداری تقابل فرهنگی است که حکم پیشگیرانه را دارد .لذا نظام امپریالیستی  غرب درحوزه فرهنگی از اتاق فکرهایی استفاده کرد که هریک به نوعی از دریچه ای وارد وبه تاثیر گذاری پرداختند:از فلسفه تاصنعت سینما،(جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،روان شناسی وکل علوم انسانی بسط وتوجیه نظام سلطه مدرن می باشد)از هنرتاادبیات. درحوزه فلسفه کسانی چون آیزیابرلین-استاداعظم  فراماسون رتبه 33-،هاناآرنت-یهودی-، ریچارد رورتی-ماسون مدافع لیبرالیزم-پوپر-یهودی حامی اسرائیل-از فیلسوفان طرفدارنظام سلطه واستکبار به تولید تئوری وتبیین وتوزیع این اندیشه پرداختند که انقلاب چیز خوبی نیست!انقلاب خشونت می آورد!آیزیابرلین درجایی درمصاحبه ای با جهانبگلو-که از اعضای بنیاد سوروس هست-آرمانگرابودن ملت ایران را امری مذموم  خوانده بود واز ضرورت واقعگرایی سخن راند!توجیهشان هم مبارزه با نظام کمونیستی است که جوامع را به مبارزه دربرابر اصلاح تشویق می کرد.جالب اینجاست که آیزیابرلین تنهاانقلاب امریکا را تایید میکند(!)چراکه انقلاب توده ها نبود بلکه انقلاب سرمایه دارها بود!درصنعت سینما هالیوود درست زمانی که چگوارامی رفت تا برای ملت های جهان تبدیل به اسطوره ای از یک مجاهد شود "بروس لی "را به میدان اورد تا افکارعمومی را درسراسر جهان منحرف کند.درجامعه شناسی ومحافل دانشگاهی وآکادمیک که سیستم ان توسط فراماسونرها طراحی شده لازمه انقلاب را خشونت می دانند وبراین نکته تاکید می کنند که انقلاب انقلابی را می خورد!

حتی به طور مایوسانه ای به ما می قبولانند  که یک جامعه ای که انقلاب کرده چطورتن به سازش می دهد یا دچار ترمیدور می شود.اسم سازش گرایی راهم "واقعگرایی"می گذارند.ازجمله شبهات مطرح شده توسط نئولیبرالها برای تضعیف جبهه انقلاب تقابل منافع ملی با ایدئولوژیکی است که مثلا منافع ملی فدای منافع ایدئولوژیکی می شود!-عملکرد فتنه سبز لجنی درانتخابات 88رادرنظربگیرید که با منافع ملی چه کردند؟!-ونهایت اینکه واقعگرایی را سرنوشت هرنوع انقلابی گری وانقلاب آرمانگرا می دانند.انچه تابدین جا به ان اشارت رفت حوزه فلسفه،جامعه شناسی وسینما بود.درحوزه علوم سیاسی هرنوع عملگرایی مبتنی برتعهد آرمانی ووطنی را مساوی تحجر وبنیادگرایی وهرنوع حرکت جهادی وشهادت طلبانه را خشونت طلبی ناشی ازتروریسم درتقابل با دموکراسی،جامعه مدنی,آزادی،عقلانیت و..می خوانند. درحوزه روان شناسی اریک فروم با ارایه یک شخصیت بیمار از فرد انقلابی ،کنش های شدید انقلابی را نفی می کند وانسان را به انفعال دعوت می کند چنانکه فروید نیز بروز چنین عکس العمل هایی را به ناخود آگاه فرد وساحت میل جنسی تنزل می دهد!باتوجه به کارکردی که برای هریک از علوم درتوسعه وتثبیت نئولیبرالیزم سرمایه داری تعریف شد ماهیت علوم انسانی نیز درعالم جدید معلوم گردید وجهت گیری آن هم بالطبع درتقابل با فطرت بشری خواهد بود.نگارنده درجایی به نقل از استاد شهریار زرشناس خوانده بود که  دردوران روشنگری بحثهای فلسفی –قرن 18-ودر قرن 19ایدئولوژی ودرقرن 20شاهد تبدیل آن به ادبیات وهنر هستیم.چراکه ادبیات بیشترین تاثیر را بر فرد خواهد گذاشت لذابه گزاف نیست اگر این ادبیات را ایدئولوژی تبدیل شده درقالب اثر هنری بدانیم که درناخود اگاه فرد تاثیر مستقیم خود را خواهد گذاشت.حمایت بی حدواندازه از آثار هنر ی اعم از ادبی-از شاعران ونویسندگان-تا سینمایی-به عنوان مثال فیلم جدایی نادر از سیمین-توسط مراکز هنری غرب ونظام رسانه ای  سلطه اثبات این مدعاست.این آثاربه نقد ارزش های تاریخی واجتماعی جوامع خود می پردازند وبا سیاه نمایی وترسیم شرایط نامطلوب  از جغرافیای فرهنگی –سیاسی که دران زندگی می کنند شهروندان نظام اجتماعی را به پذیرش هنجارهای غربی دعوت می کنند.به عبارتی مقابله با فرهنگ خودی وترویج سبک زندگی غربی محور این اثار –اعم از فیلم،شعروداستان-می باشد.درادبیات – شعر به خصوص داستان-ترویج اندیشه های ضد ارزشی –چون نسبیت اخلاقی،انقلاب ستیزی و..-درقالب تئوری هایی چون:ا-ترسیم تفکر عدم تعهد اجتماعی ،تاریخی،اخلاقی،برای هنرمند عموماوانسانها خصوصا،2-فرم گرایی وتکنیک محوری درزبان به جای محتوا(مثال اثار گلشیری)3-ترویج پوچ گرایی فلسفی  به جای پویایی ونقش پذیری اجتماعی  که از ان به ادبیات گوتیک یادشده 
و دراثار نویسندگانی چون کامو،سارتر؛کافکابه وفور مشاهده می شود ودر اثار وطنی نمونه آن صادق هدایت را می توان بر شمرد-4- تاکید براصالت زیبایی یا استتیک،همچنین ترسیم روابط عاشقانه بین دویاچندفردوگاهااروتیک یاسکس-مثل صدسال تنهایی مارکز-5-انقلاب ستیزی وسیاه نمایی از حرکت های مردمی وارایه تصویری مایوسانه از اینده جامعه ای که درتقابل با غرب  قرارگرفته..6-همچنین تبلیغ عرفان های نوظهور وتبیین گزاره های روانشناسی مدرن در راستای جایگزینی برای دین درمقام یک آلترناتیو برای ساختن هویت فرد وتنزل  وجود انسان به ساحات شهروند جهان جدید که تنها درصدد ارضائ امیال غریزی خود است-هرم مازلو-وتنها به نیازهای بیولوژیکی می اندیشد ودرلذت جویی وکسب قدرت وثروت  ونهایت شهرت خلاصه می شود!یکی از آثاری که درحوزه ادبیات داستانی  توانسته به مسئولیت خطیر خود جامه عمل بپوشد وبه نفی انقلاب بپردازدکتاب قلعه حیوانات-یا مزرعه حیوانات-اثر جورج اوروول هست که به چندین زبان ترجمه شده وحتی فیلم ان را هم ساخته اند!جالب اینجاست که داستانها ورمانهای بسیار قوی تری نسبت به آثار اورول نوشته شده که درمقایسه با قلعه حیوانات نمره بهتری می گیرنداماترجمه این کتاب به چندین زبان ومعروفیت این اثررا به دلیل محتوای ضد انقلابی ونادیده گرفتن نقش توده ها وبی ثمر دانستن تلاش های آنان باید دانست.

این کتاب به سفارش سازمان جاسوسی انگلیس  نوشته شد.دراین کتاب  به طور واضح انقلاب وتفکر انقلابی گری نفی می شود .اگر دربرخی رمانهااز منظر نیست انگاری فلسفی به جهان نگریسته شده-چنانچه  تهوع سارتر،سیزیف کامو،مسخ کافکا،دنیای قشنگ نو هاکسلی و...- ویا برخی رمان نویسها تنها وجه فرمالیستی وهنری اثررالحاظ کرده اندویا رمانهای عاطفی ورمانتیک نوشته اند-مثل آثار گلشیری و...-این رمان به مثابه یک اندیشه ضد ارمانی درقالب یک داستان به آرمان زدایی درذهن وعین می پردازد!این رمان با قاطعیت از مسخ ونسخ وفسخ انقلاب –ترمیدور- توسط انقلابیون وتحریف انقلاب ومصادره انقلاب سخن می گوید ونهایت انقلاب را سازش  نهایی با سرمایه داری ولیبرالیزم تصویر می کند.رمان اروول در مزرعه ای اتفاق می افتد که دران یکطرف کارفرمای ظالم_که دربعضی جاها هم تطهیر می شود!- آقای جونز –مظهر سرمایه داری واستبدادمدرن که با ابزارهای جدید مزرعه را اداره می کند وحیوانات را استثمار کرده-ودرطرف دیگر سایر حیوانات –به عنوان مردمی که دغدغه شان معیشت است وکمی هم استقلال وازادی!-هستند که اروول از آنها به بدی یاد می کند وبرای هریک از انها عنوانی را انتخاب می نمایدو مورد استهزا قرار می دهد.دربین حیوانات یک خوک به نام میجر که جهان دیده است آنها را از خواب خود مطلع می کند  ودر یک نشست مشترک از بلاهایی که اقای جونز برانان رواداشته وعاقبتی که درانتظار انان هست سخنرانی می کند.نتیجه  این صحبتها به شورشی منجر می شود که انقلاب را درپی دارد که انقلابیون با هم اصولی را برای انقلاب می نویسند که مثلا دوپا بد است ،چهارپایی نباید کشته شود،چهراپاخوب است،دراین بین دو خوکی که بیشترین نقش را دراین انقلاب داشتند-سنوبال وناپلئون-مدیریت این مجموعه را به عهده می گیرند وسنوبال از طرح های مدرن وابزارهای جدید برای پیشبرد انقلاب استفاده می کند درحالی که ناپلئون دربرابر او حرفی ندارد مخفیانه 7سگ راتعلیم میدهد ودست به کودتای سیاسی می زند-مصادره انقلاب !-وبا فراری دادن رقیب خودرارهبر گروه می نامد.درابتدا به همه می گوید که اورا رفیق ناپلئون خطاب کنند اما بعد مدتی قوانینی را وضع می کند که ازادی حیوانات درمزرعه محدود می شود وبهانه اش امنیت مزرعه برای درامان ماندن از سایر همسایه ها که دوپا هستند می باشد.به مرور ارزش های انقلاب کم رنگ وتغییر پیدا می کند تا جایی که منتقدان را به بهانه ضد انقلاب بودن سلاخی می کند ودراین بین هم کسی به یاد نمی آورد که قانین اولیه انقلاب تغییر پیدا کرده!ناپلئون با ترسیم دشمن خارجی –دوپا-مدام برقدرت خود می افزاید تاجایی که خود تبدیل به یک دیکتاتور می شود وجا پای "آقای جونز "می گذارد که دوپا بود!در اخر رمان هم ناپلئون با سایر همسایه های دوپای خود سریک میز می نشینند!این رمان یک محصول فرهنگی تاثیر گذار به شمار می رود که می تواند تب انقلاب بسیاری از جوامع را قطع کند!چنانچه بعداز بیداری اسلامی نظام سرمایه داری با دستگاه های تبلیغاتی خویش درصدد تزریق این فکر بودند که این جنبش ها توسط سرمایه داری به وجود امده چون تاریخ مهره های نئولیبرالیزم دراین کشورها به اتمام رسیده است!لذا این حرکت های تاریخی را بخشی از پروژه اتمریکایی –غربی میخواندند  به جای تعبیر بیداری اسلامی از واژه "بهار عربی"استفاده می کردند!رمان "قلعه حیوانات"می کوشد تا هرنوه تلاش برای ایجاد تغییرات تاریخی درقالب انقلاب را درنطفه خفه کند وانقلاب را به عنوان یک ضد ارزش جلوه دهد تا نظم نوین جهانی به حیات خود ادامه دهد
مخاطبین محترم
۱) روش نیوز، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: